دسته‌ها
شهید سلیمانی نمایشگاه کتاب

برگزاری نمایشگاه کتاب از شهید سلیمانی

برگزاری نمایشگاه کتاب در کتابخانه فرهنگ نمین از مجموعه کتابهای مربوط به شهید سلیمانی بخاطر سومین سالگرد جان فدا سردار بزرگ اسلام و ایران شهید قاسم سلیمانی

حامی

پشتیبانی تارنمای کتابخانه فرهنگ نمین