کتابخانه عمومی فرهنگ نمین

مسابقه کتابخوانی غدیر

از کتاب پیام غدیر نوشته سید محمود موسوی

برگزاری جشن بابونه در غرفه کتابخانه فرهنگ نمین

کارها و روزها

۱۵ مرداد — ۱۵ آذر

بخش های کتابخانه

۱۵ مهر — ۱۵ آذر

فعالیت های فرهنگی

۱۵ مرداد — ۱۵ آذر

مسابقه کتابخوانی با محوریت کتاب «حدیث بیداری»
مسابقه کتابخوانی با محوریت کتاب «حدیث بیداری» کتابخانه فرهنگ نمین

خدمات کتاب خانه

۱۵ مهر — ۱۵ آذر

بخش نمایه نشریات

کتابخانه فرهنگ نمین

عضو شوید و از ملیونها جلد کتاب بصورت رایگان بهرمند شوید

عضویت اعضا بصورت سراسری و کشوری می باشد و از هر کتابخانه در کشور می توانند کتاب امانت بگیرند.

پشتیبانی تارنمای کتابخانه فرهنگ نمین